งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์
 

 

 
 
พ.ต.ท.ไชยา ภูละมุล
รอง ผกก.จร. สน.สำราญราษฎร์
 
 

 

 
 
พ.ต.ต.ประกอบ อินทร์เกตุ
สว.จร. สน.สำราญราษฎร์
 

ร.ต.อ.พิทักษ์ กรรณรัตน์
สำราญ 601

 

ร.ต.อ.สมพร อุทัยวรรณ
สำราญ 602

 

ร.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ด้วงบ้านยาง
603

ร.ต.ท.ธำรงค์ บุศยพรรณ
604

ร.ต.ท.อำนาจ ไชยสถิตย์
605

ร.ต.ท.ภูมิ นรฉันท์
606

ร.ต.ต.มานะ  สังข์ป้อม
607

ร.ต.ต.สมเกียรติ สุทธินนท์
608

ร.ต.ต.ปรีชา สถิตนิมานการ
609

ด.ต.เสกสรร สุมาลย์กันต์
6602

ด.ต.วุฒิเกรียง คงธนเฉลิมพร
6603

ด.ต.ประสิทธิ์ ละอองเภา
6605

ด.ต.สุรัีตน์  บุญทอง
6607

 

ด.ต.วิทยา  ฉลวย
6609

ด.ต.กำธร  จันทร์ฉนวน
6611

ด.ต.ปราโมทย์  เภาตะกู
6613

ด.ต.นิพนธ์ ยามจีน
6615

ด.ต.วิโรจน์  ทองปั้น
6616

ด.ต.ชัยยศ  ทัดฝัน
6618

ด.ต.ชัยชนะ  ดอกไธสง
6619

ด.ต.อิสระ  วิบรรณ์
6620

ด.ต.ดุสิต  สุวรรณศรี
6621

 

ด.ต.สุทิน เสมอโชค
6622

ร.ต.ท.สมชาย  คงจินดา

ด.ต.ณัฐพงษ์  จันทรถอด
6600

 

ส.ต.ต.จีราวัฒน์ ซื่อดี
6623

ด.ต.ปรีชา  นกกระจิบ
6610

ด.ต.หญิง นงเยาว์  กิมพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานจราจร

ด.ต.ศักรินทร์ ประยูรรัตน์
6614

ร.ต.ท.สุบรร  เทียนใส
เปรียบเทียบปรับ