งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์

         เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางค้าขาย  แต่ละวันจะมีประชาชนมาซื้อหาสินค้ากันมาก กอร์ปกับสภาพแห่งท้องถิ่นมี

ถนนสายใหญ่  ตรอก  ซอย  เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้พื้นที่บางแห่งเป็นสลัม  จำเป็นต้องจัดการป้องกันเพื่อป้องปรามมิให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้น 

สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ จึงได้กำหนดมาตราการในการป้องกัน  ดังนี้

1. สายตรวจเดินเท้า

แบ่งเป็น  3 สาย ๆ ละ  2 นาย  รวมกำลังตำรวจ 6 นาย  เริ่มแต่เวลา 08.00–16.00 น.
เป็นประจำทุกวัน  คือ
กลางวัน -  สายที่  1  ถนนราชดำเนินกลาง - บ้านดินสอ
-  สายที่  2  ถนนวรจักร
-  สายที่  3   ถนนเฟื่องนคร - ถนนตะนาว
-  สายที่  4  ถนนเจริญกรุง – ถนนราชบพิธ
-  สายที่  5       ถนนอัษฏางค์ - ถนนบุญศิริ
กลางคืน  จัดสายตรวจ  1 สาย  ถนนมหาไชย  เริ่มแต่เวลา  20.00-24.00 น.

2. สายตรวจรถยนต์

แบ่งออกเป็น  3 ผลัดๆละ  8 ชั่วโมง  แต่ละผลัดใช้รถยนต์  1 คัน
กำลังตำรวจ  2 นาย  มีหัวหน้าสายตรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ  เริ่มแต่เวลา
00.01 - 08.00 น. ,  08.00 - 16.00 น.  และเวลา 16.00 - 24.00 น.

3. สายตรวจรถจักรยานยนต์

แบ่งเป็น  3 ผลัด ๆ ละ  8 ชั่วโมง  แต่ละผลัดใช้รถจักรยานยนต์  3 คัน
กำลังตำรวจ  6 นาย  มีหัวหน้าสายตรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ  เริ่มแต่เวลา
00.01-08.00 น. ,  08.00-16.00 น.  และเวลา 16.00-24.00 น.
นอกจากการจัดสายตรวจดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สน.สำราญราษฎร์  ยังมีหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมด้วย 
โดยจัดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการระดมตามแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  – บช.น.  หรือ บก.น.6  ในช่วงที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อย 
หรือในงานเทศกาลต่าง ๆ  โดยใช้กำลังตำรวจฝ่ายสืบสวน , จราจร  และธุรการ  รวมทั้งสายตรวจที่ออกเวรตามปกติแล้วด้วย